Utilitzem cookies propis i de tercers per millorar l'experiència de navegació de l'usuari. Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració o obtenir más información aquí Més informació Acceptar

Avís legal

AVÍS LEGAL

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús del Portal www.naturlandia.ad, d’ara endavant “el Portal”, del qual és titular i propietària “Camprabassa, SA”, constituïda en escriptura autoritzada pel Notari Sr. Isidre BARTUMEU MARTINEZ, el dia 21 d’octubre de 2003, sota el núm. de protocol 3517, inscrita al Registre de Societats del M.I. Govern amb el núm. 10861, llibre S-135, foli 105-112, inscripció constituïda de data 22 d’octubre de 2003, amb NRT A-706010-J,radicada a AVDA.ROCAFORT,Nº 36, ED-EL MOLI, AD600-SANT JULIA DE LORIA,d’ara endavant “la Propietària”. L’ús del Portal implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís. En conseqüència, l’usuari ha de llegir aquest avís legal cada vegada que accedeixi al Portal, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets del Portal. L’accés al Portal és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. A través del Portal es facilita informació general del parc de Naturlandia i de les diferents activitats i serveis que ofereix, amb la finalitat de promoure internacionalment dites instal·lacions.

 

 

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

La compra d'entrades a través d'aquest servei implica l'acceptació de les següents condicions:

             L’entrada disposa d’un sistema de codificació especial destinat a evitar falsificacions. Comprar l’entrada en un punt de venda no oficial pot comportar la denegació de l’accés al recinte, declinant l’organitzador tota responsabilitat.

             L’entrada o invitació constitueix una llicència al portador per l’entrada al parc ressenyat per una sola vegada. No està permesa la revenda d’aquesta entrada.

             L'entrada és personal i intransferible.

             No s'admetran devolucions ni canvis de les entrades.

             Qualsevol entrada trencada, esmenada o amb indicis de falsi¬ficació autoritzarà l’organitzador a privar al seu portador de l’accés al parc.

             Queda totalment prohibida l’entrada amb ampolles, armes i qualsevol altre tipus d’objectes tallants o contundents que el parc estimi perillosos i pugui afectar la seguretat dels visitants.

             El portador d’aquesta entrada accepta que se li pugui demanar de presentar el passaport o document d’identitat per verificar la seva identitat en el moment de bescanviar-la pel servei contractat. Així mateix també accepta que se li pugui fer un registre, segons la llei, a l’hora d’accedir al parc, amb l’única ¬finalitat de veri¬ficar que es compleixen les condicions de seguretat exigibles, per la qual cosa en cas de negar-se al registre, li podrà ser denegada l’entrada al parc.

             De la mateixa manera, el personal del parc podrà denegar l’accés al recinte al portador d’aquesta entrada si considera racionalment que, en cas de permetre la seva entrada, podria crear-se una situació de risc, perill o desordre públic. D’igual manera, es podrà procedir a expulsar-lo del parc si se succeeixen les circumstàncies descrites.

             El parc es reserva el dret a canviar o alterar el programa d’activitats, així com a modi¬ficar l’hora d’obertura i tancament del mateix. Les condicions meteorològiques adverses no donen dret a la devolució de l’import de l’entrada.

             Si per causes de força major o altres degudament justifi¬cades el parc es veiés obligat a no obrir les seves instal·lacions, s’ofereix la possibilitat de fer un canvi de dia de l’entrada.

             La possessió de l’entrada no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut amb ¬fins publicitaris, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals o sorteig).

 

 

RESERVA ALBERGUE NATURLANDIA

1 -La reserva dels serveis de l’ALBERG NATURLANDIA (COTA 1600) comportarà l’acceptació de tots i cadascun dels presents termes i condicions generals.

2 -Resolució del contracte o cancel·lació de la reserva: La reserva queda confirmada i garantida mitjançant la targeta de crèdit. Les despeses de cancel·lació son variables segons la tarifa reservada i les dates d’antelació a l’anul·lació.

Les reserves confirmades estaran garantitzades fins a les 22h00 del dia de l’arribada. Per arribades més tard de les 22h00, és necessari comunicar-ho a l’establiment. En cas d’anul·lació passades les 48 hores prèvies a l’arribada prevista, o no presentació, a l’ALBERG NATURLANDIA (COTA 1600), es podrà facturar la primera nit en concepte de despeses d’anul·lació i es procedirà a anul·lar la resta de nits. Endemés, en festes especialment assenyalades, l’ALBERG NATURLANDIA (COTA 1600) es reserva el dret de carregar a la targeta de crèdit facilitada l’import total de la reserva.

3 -Preus per habitació i nit: Els preus són únicament vàlids per escrit i durant el termini que aquests darrers s’indiquin. L’ALBERG NATURLANDIA (COTA 1600) es reserva el dret de modificar les tarifes sense previ avís.

4 -L’ALBERG NATURLANDIA (COTA 1600) es reserva el dret de modificar les presents condicions generals.

5 -Si l’ALBERG NATURLANDIA (COTA 1600) no pogués facilitar el servei contractat per raons que no li fossin imputables, o per raó de força major, es procedirà a reemborsar a l’usuari l’import abonat en concepte de reserva.

 

 

RESPONSABILITATS

La informació continguda en el Portal és la vigent en la data de l’última actualització, i la propietària no garanteix l’absència d’errors en l’accés al Portal ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin. La Propietària es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del Portal, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, la Propietària es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts del Portal i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, la Propietària es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés al Portal, així com el dret de prestació o cancel•lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L’ús d’aquest Portal i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari. La Propietària no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut del Portal i dels programes que incorpora. La Propietària no es responsabilitza de l’ús que l’usuari del web realitzi dels serveis, continguts, enllaços i hiperenllaços continguts en el Portal. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i el Portal. Així mateix, la Propietària no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts al Portal.

 

 

PROPIETAT INTEL•LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen al Portal, així com l’estructura, el disseny i el codi font són propietat de”Camprabassa, SA”, o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel•lectual. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del Portal sense el consentiment previ i per escrit de la Propietària. L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis del Portal no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel•lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de la Propietària o del tercer titular dels drets, si s’escau. Els usuaris del Portal només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús del Portal o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il•lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel•lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

 

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa als usuaris que:
La visita al Portal és anònima. Tanmateix, amb l’objectiu d’oferir un millor servei i facilitar l’ús del Portal, s’analitza el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants al Portal i la seva freqüència d’utilització.
A més, el Portal pot proporcionar processos de registre d’usuaris, de contacte, concursos i campanyes de màrqueting mitjançant els quals es recullen dades personals dels usuaris que passaran a formar part del fitxer CLIENTS, gestionat per CAMPRABASSA, SA. Les dades personals recollides mitjançant aquests processos, concursos o campanyes podran ser cedides a empreses terceres que col•laboren amb Naturlandia per a l’enviament d’informació, notícies, publicitat i qualsevol altra activitat relacionada amb les activitats turístiques d’Andorra per qualsevol mitjà o canal d’informació. Quan l’usuari participi d’aquests processos, concursos o campanyes, Camprabassa, SA guardarà les dades de caràcter personal que hagi demanat i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d’acord amb allò establert per la normativa aplicable. En aquests casos, serà obligació de l’usuari mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment i l’usuari podrà exercir 
els drets reconeguts per la llei  , i, en particular, els drets d’accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades personals, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les dades. Aquests drets poden ser exercits per l’interessat o, si s’escau, per qui el representi.

 

 

COMPROMISOS

La Propietària es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions del Portal a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions del Portal com a conseqüència d’allò esmentat en aquest apartat, i la Propietària es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors. No enviar comunicacions comercials sense identificar-les.

 

 

COPYRIGHT

Tots els drets derivats de la propietat intel•lectual estan expressament reservats per la Propietària. El codi font, els dissenys gràfics, les fotografies, la música, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recopilats a tota la web estan protegits per la legislació andorrana a favor de la Propietària. La Propietària no permet, totalment ni parcial, la reproducció, la publicació, el tractament informàtic, la distribució, la difusió, la modificació, la transformació o la descompilació sense el permís previ i per escrit. L’usuari només pot utilitzar el material que aparegui al Portal per al seu ús personal i privat. Queda prohibit l’ús amb finalitats comercials o qualsevol altre ús que no sigui personal i privat. La Propietària vetllarà tant pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització de la seva propietat intel•lectual i industrial, exercint totes les accions legals que corresponguin. La Propietària podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el Portal, així com la seva configuració i presentació.

 

 

ACCEPTACIÓ

L’accés i la utilització del Portal impliquen el consentiment i l’acceptació de l’usuari i la seva adhesió a les condicions detallades anteriorment.

 

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions d’accés queden subjectes a l’ordenació jurídica andorrana i als seus tribunals.